რეგისტრაცია

  • ▪ გუნდის რეგისტრაციის საფასური შეადგენს 200 ლარს
  • ▪ რეგისტრაცია წარმატებულად ჩაითვლება თანხის გადახდის შემდეგ.
  • ▪ რეგისტრაციის თანხის გადახდის ვადა შეადგენს აპლიკაციის შევსებიდან 1 საათს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუქმნდება განაცხადი.
  • ▪ რეგისტრაციის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ონლაინ ბანკინგით ან სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებით, დანიშნულებაში უნდა იყოს მითითებული კაპიტნის სახელი და გვარი.
  • ▪ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გუნდს არ აქვს უფლება მოითხოვოს თანხის დაბრუნება
  • ▪ რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია არ გასაჯაროვდება, გარდა მონაწილეთა სახელის, გვარისა და ფოტოსურათისა